26/10/2017 - Διακήρυξη Νο.782 για την παροχή υπηρεσιών «Αποδελτίωσης ειδήσεων έντυπου & ηλεκτρονικού Τύπου, τηλεόρασης & ραδιοφώνου, για την ΕΑΒ ΑΕ, σε καθημερινή βάση, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 782/2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Αποδελτίωσης ειδήσεων έντυπου & ηλεκτρονικού Τύπου, τηλεόρασης & ραδιοφώνου, για την ΕΑΒ ΑΕ, σε καθημερινή βάση, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 8.700,00 €, πλέον ΦΠΑ. (C.P.V.:79416200-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15-11-2017, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

(α). Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(β). Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
(γ). Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.