ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/06/2019 - Διακήρυξη Νο.807 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΒ (SAP), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 807

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΒ (SAP), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού 112.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V.: 72253200-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) σε μορφή doc, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 06-11-2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
  • στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 18/06/2019)