ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 02/07/2019 - Διακήρυξη No 821 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργίας Δημόσιας Τελωνειακής Αποθήκης τύπου Α και Logistics, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονική περίοδο δύο (2) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 821

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργίας Δημόσιας Τελωνειακής Αποθήκης τύπου Α και Logistics, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. για ένα επιπλέον (1) έτος, ή μέχρι την ανάκληση αναστολής ισχύος της Άδειας Διαχείρισης Ιδιωτικής Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ε.Α.Β. Α.Ε. (όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο), συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 60.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.», (C.P.V.: 42965100-9) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προσθήκη 17/01/2019)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό Νο. 821/2018, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργίας Δημόσιας Τελωνειακής Αποθήκης τύπου Α και Logistics, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. για ένα (1) επιπλέον έτος, ή μέχρι την ανάκληση αναστολής ισχύος της Άδειας Διαχείρισης Ιδιωτικής Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ε.Α.Β. Α.Ε. (όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο), συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 60.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.»,(C.P.V.: 42965100-9) , ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την 23-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, αντί για την 17-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. (άρθρο Γ.1.1.1. της διακήρυξης)

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:
α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.

Τανάγρα, 16-01-2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 02/07/2019)