ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 26/08/2022 - Διακήρυξη No 953 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 953/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας ποσού360.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 79211000-6) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 076-207833)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 159778)
γ) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 22PROC010431923)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: Ψ9ΝΚ469Η1Γ-7ΙΣ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52608/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 12/05/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 26/08/2022)