10/04/2017: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 02.05.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 15.05.2017 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και σε περίπτωση μη απαρτίας Β’ Επαναληπτική την 26.05.2017 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και σε περίπτωση μη απαρτίας Γ’ Επαναληπτική την 07.06.2017 ημέρα Τετάρτη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

  1. Εκλογή ενός (1) ανεξάρτητου μέλους εκ των μη εκτελεστικών, για να συσταθεί με σχετική ΚΥΑ η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ