24/05/2017: Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 16.06.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 27.06.2017 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και σε περίπτωση μη απαρτίας Β’ Επαναληπτική την 10.07.2017 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και σε περίπτωση μη απαρτίας Γ’ Επαναληπτική την 21.07.2017 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

  1. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.5 του ν. 3429/2005 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ