ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 09/03/2020 - Διακήρυξη No 840 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Επιθεωρήσεων και Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ε.Α.Β. Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 840

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Επιθεωρήσεων και Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ε.Α.Β. Α.Ε., κατά τα πρότυπα AS/ EN 9100D:2016, AS/ EN 9110C:2016 και ISO 9001:2015, στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 215.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 16.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. (C.P.V.: 79132000-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ.), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Γ) Ερωτήσεις Προσσφερθέντων / Απαντήσεις (Προσθήκη 28/08/2019)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ:19PROC005350955)
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
γ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6ΗΣΗ469Η1Γ-ΒΒ4)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891 και
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 09/03/2020)