ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 13/03/2020 - Διακήρυξη No 870 για την προμήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (€ 16.255,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 870

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (€ 16.255,00), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 30145000-7, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.03.2020 και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANAKOΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 06/03/2020)

H EAB ανακοινώνει ότι στο σώμα της διακήρυξης Νο. 870, σελίδα 13 παράγραφος Γ.1.1, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι :

«Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά στην ΕΑΒ, είτε στα γραφεία της επί της Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών (3ος όροφος), ΤΚ 115 27, Αθήνα, είτε στις εγκαταστάσεις Σχηματαρίου, ΤΚ 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας έως την 13 / 02 / 2020, και ώρα 14:00» αντί της ορθής ημερομηνίας, ήτοι 13 / 03 /2020 και ώρα 14:00.

Η ορθή ημερομηνία (13/03/2020) αναφέρεται σε όλες τις λοιπές αναρτήσεις:

  • Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ
  • Ανακοίνωση Διαύγειας
  • Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 13/03/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 870, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006347497) και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΔ14469Η1Γ-ΤΩΑ), με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚTΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (16.255,00€), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 30145000-7.

ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο. 870 έως την 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, (άρθρο ΙΙ.Γ.4.1 της διακήρυξης).
Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

Θεόδωρος Δρακόπουλος
Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση
Επιχειρησιακής Λειτουργίας