28/08/2020 - Διακήρυξη CPV 45213351-8 για την ανάθεση του έργου: «ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ LM AERO /F16 VIPER ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Χ.Υ. Α/ΦΩΝ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ CPV 45213351-8

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό έργου, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατά την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση του έργου:  «ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ LM AERO /F16 VIPER ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Χ.Υ. Α/ΦΩΝ» με κωδικό CPV 45213351-8, προϋπολογισμού 188.291,00€ (με αναθεώρηση & φπα 24%), που θα κατασκευασθεί στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της στο Σχηματάρι Βοιωτίας (Κωδ. NUTS 641 ΒΟΙΩΤΙΑ).

Το Έργο θα δημοπρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2, α) του Ν.4412/2016.

Κύριος του έργου είναι : η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Προϊσταμένη Αρχή είναι : ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ Α.Ε.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι : η Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στη Aναδιαμόρφωση / αναβάθμιση υπάρχοντος ισόγειου χώρου, κάτω από το μεσοπάτωμα του Χαμηλού Υποστέγου Αεροσκαφών, για δημιουργία γραφείων της L.M.Aero, για το πρόγραμμα F16V, με χρήση τοιχοπετασμάτων ξηράς δόμησης, ηλεκτρολογική και μηχανολογική εγκατάσταση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη, ή ανώτερη, για έργα στις κατηγορίες των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένοι σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριάντα επτά ΕΥΡΩ (3.037,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες.

Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, τότε η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα Προκήρυξη (Περιληπτική Διακήρυξη) αναρτάται: στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. /Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει./ στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/ καθώς και στον τοπικό τύπο.

Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, http://www.haicorp.com/ όπου διατίθενται δωρεάν.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.