10/03/2021 - Διακήρυξη No 911 για την Ανάθεση Έργου «σε ειδικό συνεργάτη με εμπειρία σε ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού έργου για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού κέντρου EASA Part 147»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 911

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση Έργου «ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EASA PART 147», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 80490000-5 «Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29.03.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/