ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 22/02/2022 - Διακήρυξη No 939 για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Εκτελωνιστή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε για δύο (2) έτη, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε για ετήσια παράταση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 939

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Εκτελωνιστή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε για δύο (2) έτη, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε για ετήσια παράταση, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ετήσιας παράτασης) 268.200,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 79223000-3) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf και xml, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
  3. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  4. Προκήρυξη της Διακήρυξης στον ιστότοπο «Διαύγεια»( http://www.diavgeia.gov.gr ), σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.
  5. Ανακοίνωση της Διακήρυξης στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
  6. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 10/02/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 22/02/2022)