21/10/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ6» (Η22-26883)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. ανακοινώνει, ότι πρόκειται να δημοπρατήσει το Μικρό Έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ6» (Η22-26883)

Προϋπολογισμού 49.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα κατασκευασθεί στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της στην Τανάγρα Βοιωτίας.

Το Έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης ανοιχτού τιμολογίου (σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. γ) του Ν. 3669/2008).

Κύριος του έργου είναι : η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
Προϊσταμένη Αρχή είναι : ο Γενικός Διευθυντής Εργοστασίων της ΕΑΒ Α.Ε.
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι : η Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, στην Α1, Α2 & 1η τάξη στην κατηγορία των Οικοδομικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών ή Βιομηχανικών Ενεργειακών .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, να παραλάβουν τα τεύχη της Δημοπρασίας (Την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Σχέδιο Σύμβασης, την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και τα Σχέδια, το Τιμολόγιο Προσφοράς, τον Προϋπολογισμό Προσφοράς και το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς) από το εργοστάσιο της ΕΑΒ στην Τανάγρα, (Δνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων), ή από τα γραφεία της ΕΑΒ στον Πύργο Αθηνών Μεσογείων 2 – 4, καθημερινά εκτός Σαββάτου και αργιών, μεταξύ των ωρών 09:00 και 13:30 μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2015 ώστε να μπορούν επισκεφθούν το τόπο εκτελέσεως του Έργου και να λάβουν γνώση των ιδιαιτεροτήτων και τυχόν δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ στο Σχηματάρι Βοιωτίας ή στα γραφεία της ΕΑΒ στον Πύργο Αθηνών Μεσογείων 2-4 μέχρι και την 3η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη (μέχρι τις 14.00).

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους:

Α) τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
Β) τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.

Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφ΄ όσον υπάρχει, e-mail, του Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου.

Α) Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ήτοι στο ποσό των 990,00 ευρώ, με χρόνο ισχύος, 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών – άρθρο 24, παρ.2 & 3 του Ν.3669/08),
2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών, θα προσκομισθούν κατά την υπογραφή της Σύμβασης, από τον μειοδότη.
3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,

Σε αντίγραφα θα υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.,(ΟΙΚ. ή Η/Μ, ή ΒΙΟΜ.ΕΝΕΡΓ.,Α1,Α2 & 1η )
2) Ενημερότητα πτυχίου για χρήση σε δημοπρασίες.
3) Πιστοποιητικά μη πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης.
4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
5) Υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστου,
6) Ασφαλιστική Ενημερότητα, (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)
7) Φορολογική Ενημερότητα,
8) Πιστοποιητικά από αρμόδια Επιμελητήρια και Εργοληπτικές οργανώσεις

Β) Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Το Τιμολόγιο Προσφοράς,
  • Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς,
  • Την Οικονομική Προσφορά που θα συμπληρωθούν στα έντυπα της ΕΑΒ, αριθμητικά και ολογράφως, καθώς και
  • Την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, το σχέδιο Σύμβασης
  • Την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και τα Σχέδια.

Όλα τα έγγραφα θα είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως, στο Τιμολόγιο Προσφοράς.

Διαδικασία εξέτασης των προσφορών: Η τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμών Μικρών Έργων, μετά την παραλαβή των φακέλων των προσφορών, θα προχωρήσει στη διαδικασία εξέτασης των προσφορών:
Θα ανοιγούν και καταγραφούν πρώτα οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και ακολούθως αυτοί των Οικονομικών Προσφορών.
Τέλος, θα ελεγχθούν κατά τη σειρά μειοδοσίας, το έγκυρο της συμμετοχής, η εκπλήρωση των όρων της παρούσης και οι Οικονομικές Προσφορές.

Γλώσσα διαδικασίας : η Ελληνική

Εφαρμοστέα νομοθεσία: η Ελληνική

Ισχύς Προσφοράς, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: H ολοκλήρωση του έργου θα γίνει εντός 80 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. , ο οποίος βαρύνει την Ε.Α.Β.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αλλοδαπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για τις εργασίες, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις κατάλληλες άδειες που απαιτεί η Ελληνική Νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά εκτός Σαββάτου και αργιών, με τα τηλέφωνα 22620-52704, 22620-46708 ή 22620-46733 μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ